دریپر هشت نازله


  هشت نازله

                 

ساخته شده از نسل پلیمر های سخت که موجب افزایش طول عمر و مقاومت بالای قطره چکان در هنگام استفاده از کودهای شیمیائی و عوامل محیطی میگردد .

آبدهي 2 تا 100 ليتر در ساعت 
فشار كاركرد 1 الي 2 اتمسفر