دریپر روی خط نرمال


  روی خط

                 

ساخته شده از نسل پلیمر های سخت که موجب افزایش طول عمر و مقاومت بالای قطره چکان در هنگام استفاده از کودهای شیمیائی و عوامل محیطی میگردد .

آبدهي 4 , 8 ليتر در ساعت 
فشار كاركرد 0.6 الي 1.5 اتمسفر