لیست فایلهای قابل دریافت


01-کاتالوگ پلی رود  (حجم فایل: 13,319.8 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

02- اتصالات پیچی پلی رود  (حجم فایل: 773.8 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

03- کمربندهای پلی رود  (حجم فایل: 526.7 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 09/06/2011

04- لوازم آبیاری پلی رود  (حجم فایل: 975.7 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 09/06/2011

05- شیرهای آبیاری پلی رود  (حجم فایل: 225.6 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 09/06/2011

06- اتصالات رزوه ای پلی رود  (حجم فایل: 194.7 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 09/06/2011

07- دریپر نتافیم  (حجم فایل: 647.3 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

08- دریپر میکروفلاپر  (حجم فایل: 568.5 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

09- آبپاش هانتر مدل PS  (حجم فایل: 973.8 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

10- آبپاش هانتر مدل PGJ  (حجم فایل: 1,004.0 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

11- آبپاش هانتر مدل PGP  (حجم فایل: 1,224.5 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

12- آبپاش هانتر مدل I20  (حجم فایل: 481.7 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

13- آبپاش هانتر مدل I31  (حجم فایل: 490.8 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

14- آبپاش هانتر مدل I41  (حجم فایل: 822.5 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

15- آبپاش هانتر مدل I60  (حجم فایل: 266.3 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

16- آبپاش هانتر مدل I90  (حجم فایل: 1,100.2 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

17- آبپاش ویر 25  (حجم فایل: 103.7 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

18- آبپاش ویر 35  (حجم فایل: 104.5 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

19- آبپاش ویر 50  (حجم فایل: 112.2 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

20- آبپاش ویر 60  (حجم فایل: 107.3 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

21- آبپاش ویر 65  (حجم فایل: 109.6 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

22- آبپاش ویر 80  (حجم فایل: 117.3 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

23- آبپاش ویر 155  (حجم فایل: 102.8 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/19/2018

لیست قیمت محصولات  (حجم فایل: 0.0 کیلوبایت)  
لیست قیمت نهایی محصولات پلی رود اتصال
تاریخ افزوده شدن فایل: 07/07/2018

کاتالوگ الکتروفیوژن پلی رود   (حجم فایل: 10,793.5 کیلوبایت)  
برای دریافت فایل روی لینک بالا کلیک کنید.
تاریخ افزوده شدن فایل: 12/12/2018

پروانه کاربرد علامت استاندارد  (حجم فایل: 215.5 کیلوبایت)  
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای بست کمربندی برای لوله های پلی اتیلن تحت فشار
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/25/2018

پروانه کاربرد علامت استاندارد  (حجم فایل: 191.3 کیلوبایت)  
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای اتصالات فشاری
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/25/2018

پروانه کاربرد علامت استاندارد  (حجم فایل: 240.0 کیلوبایت)  
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای تجهیزات آبیاری، قطره چکان ها و لوله های قطره چکان دار
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/25/2018

پروانه کاربرد علامت استاندارد  (حجم فایل: 286.1 کیلوبایت)  
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای لوله پلی اتیلن
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/25/2018

پروانه کاربرد علامت استاندارد  (حجم فایل: 216.2 کیلوبایت)  
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای پلاستیکها - سامانه های لوله گذاری
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/25/2018

پروانه بهره برداری پلی رود اتصال  (حجم فایل: 130.3 کیلوبایت)  
پروانه بهره برداری پلی رود اتصال برای لوله و اتصالات پلی اتیلن و پروپیلن
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/25/2018

تائیدیه آب و خاک پلی رود اتصال  (حجم فایل: 103.1 کیلوبایت)  
تائیدیه آب و خاک پلی رود اتصال برای محصول اتصالات لوله های پلی اتیلن تحت فشار
تاریخ افزوده شدن فایل: 04/25/2018