لیست خبرها


05/01/2019 12:50:00
انتخاب پليرود اتصال به عنوان غرفه برتر در پانزدهمين نمايشگاه بين المللى كشاورزى شيراز
04/16/2019 10:38:00
حضور پلى رود اتصال در پانزدهمين نمايشگاه بين المللى كشاورزى شيراز
05/07/2018 13:46:00
صفحه اینستاگرام تکسونیر
عضویت در اینستاگرام شرکت تکسونیر
02/07/2014 15:52:00
اسپریر استاتیک
اسپریرهای استاتیک محصولی جدید جهت آبیاری فضای سبز رسید.
01/06/2014 20:14:00
دریافت گواهی نامه قطره چکان پلی رود اتصال
دریافت گواهی نامه